Zadania psychologa szkolnego

Jesteś tu: » Strona główna » Psycholog » Zadania psychologa szkolnego

Zadania psychologa szkolnego

Główne zadania psychologa to:

  • prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących uczniów (diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia),
  • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologicznej, w tym działań profilaktycznych, interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej,
  • terapeutyczne rozmowy z uczniami i rodzicami,
  • konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów wspierające rozwój emocjonalno – społeczny,
  • wspieranie rodziców w procesie wychowania oraz w rozwiązywaniu problemów wynikających ze specyfiki etapu rozwojowego,
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,
  • realizowanie zadań wynikających ze szkolnego programu profilaktyki,
  • wspieranie wychowawców klas w działaniach wychowawczo – profilaktycznych, rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Opracowanie: szkolnastrona.pl